1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výroba silikonové formy

Pro výrobu silikonové formy jsem si vybral kondenzační silikon CHN-KS. Zvolil jsem tvrdost silikonu 25 Shore, tedy měkký silikon, který se snadno sundá ze složitých míst drapérie. Každou vrstvu silikonu jsem nanášel po důkladném zatvrdnutí předchozí vrstvy (silikon se bez problémů spojuje sám se sebou). Míchal jsem si dávky silikonu cca 0,1 - 0,4 kg, což bylo množství, které jsem dokázal zpracovat vzhledem ke složitosti sochy a době zpracovatelnosti silikonu (tvrdidlo silikonu jsem dávkoval pro zpracovatelnost 30 - 60 min.).

Spotřeba silikonu:

19 kg* (14,5 kg socha + 4,5 kg podstavec)

Doba práce:

82,5 hod**

* Výsledná forma měla tloušťku cca 5 mm, v některých místech a na lotosovém podstavci i mnohem více. Pro sochu bez podstavce odhaduji, že by postačilo 6 - 8,5 kg silikonu na výrobu formy v tloušťce 2-3 mm, která by byla dostačující.

** Jednalo se o výrobu mé první formy. Doba výroby by se podstatně snížila např. provedením formy v menší tloušťce nebo efektivnější tvorbou pomocných ploch pro vytvoření okraje silikonové formy v místě rozříznutí a okrajů podpůrné formy v místech dělení.


1. tenká vrstva

Na podložce jsem vytvořil olemování z plastelíny, které mělo zabránit především roztečení silikonu mimo pracovní plochu. Namíchaný silikon jsem rozředil ředidlem na silikony (Silicone Thinner od firmy Smooth-On), abych docílil vyšší tekutosti a pohodlnější práce (není to však nutné). Silikon jsem nanášel malým měkkým štětcem v tenké vrstvě, aby případné bublinky vznikající v nevakuované směsi kondenzačního silikonu mohly bezproblémově uniknout a prasknout. Ty, které nepraskly, jsem dodatečně propíchnul špendlíkem ještě za čerstva, aby se mohly samovolně zaplnit stékajícím silikonem.

Spotřeba silikonu:

1,5 kg

Doba práce:

3 hod


2. tenká vrstva

Po zatvrdnutí první vrstvy silikonu jsem provedl vizuální kontrolu kvality a uvězněné vzduchové bublinky jsem propíchnul, aby bylo možné jejich zaplnění silikonem při provádění druhé vrstvy. Na druhou vrstvu jsem použil nerozředěný, nezahuštěný silikon a nanesl jsem jej pouze na přední polovinu sochy, bez podstavce. Zadní polovina sochy má jednoduchý tvar a vizuální kontrolou jsem usoudil, že druhá tenká vrstva zde není potřeba. U přední poloviny, kde jsou složité detaily jsem se neodvážil druhou tenkou vrstvu neudělat. Na hranách, kde stékající silikon odkapává, se utvořili "silikonové rampouchy", které jsem nůžkama odstřihl, aby mi nepřekážely v další práci.

Spotřeba silikonu:

0,5 kg

Doba práce:

1,5 hod


3. zahuštěná vrstva

Třetí vrstvu jsem provedl ze silikonu zahuštěného na konzistenci měkkého másla, aby nestékal, byl lehce roztíratelný a snadno zaplnil propíchnuté vzduchové bublinky. (Pozn.: Svitek, který socha drží v levé ruce jsem dodatečně odříznul, aby byla forma jednodušší, a udělal jsem pro něj samostatnou formu.)

Spotřeba silikonu:

3 kg (jen socha bez podstavce)

Doba práce:

7,5 hod


Pomocná plocha pro vytvoření okraje formy

Předpokládal jsem výrobu tenkostěnných odlitků postupným vtíráním do formy. Proto jsem se rozhodl rozdělit formu na dvě podélné části.

V místě, kde se forma rozřízne, se provádí přírubový okraj se zámky (prohlubněmi a výstupky), které zajistí správnou polohu jednotlivých částí formy při jejich spojení k sobě. Pro vytvoření přírubového okraje je potřeba provést pomocnou plochu na kterou se bude silikon natírat.

V mém případě jsem ji vytvořil z plastelíny, což se ukázalo jako velmi pracné. Asi od poloviny výšky sochy jsem dokonce musel plastelínu podepírat, aby nespadla. Do plastelínové plochy jsem vytlačil důlky a vytvořil tak zámky zajišťující vzájemnou polohu stýkajících se okrajů formy.

Domnívám se, že než z plastelíny by bylo efektivnější provést pomocnou plochu např. z tlustší fólie vložené do naříznutého pruhu silikonu, který se provede v místě řezu ve větší tloušťce, aby po naříznutí udržel vložené fólie.

Doba práce:

10 hod


Přírubový okraj formy v místě rozříznutí

Na připravenou pomocnou plochu z plastelíny jsem z jedné strany natřel zahuštěný silikon, který vytvořil přírubový okraj jedné podélné části formy. Důkladně jsem jej vetřel do prohlubní v plastelíně, abych vytvořil zámky. Po zatvrdnutí silikonu jsem tento okraj natřel z druhé strany separačním přípravkem a nanesl opět zahuštěný silikon pro přírubový okraj druhé přiléhající podélné části formy.

Spotřeba silikonu:

1,5 kg

Doba práce:

6 hod


Zasilikonování podstavce

Běhěm doby, kdy jsem čekal na zatvrdnutí silikonu přírubového okraje formy, jsem pracoval na zasilikonování lotosového podstavce. Rozhodl jsem se, že mezery mezi vyčnívajícími špičkami lotosových lístků zcela zaplním silikonem, což se odrazilo ve velké spotřebě silikonu, ale usnadnilo tvorbu podpůrné formy (kadlubu).

Spotřeba silikonu:

4,5 kg

Doba práce:

8 hod


Docílení konečné tloušťky formy a zesílení kritických míst

Tam, kde jsem měl pocit, že silikon nemá ještě dostatečnou tloušťku, jsem provedl ještě lokální domazání zahuštěným silikonem. Také na hranách drapérie jsem silikonovou formu zesílil další vrstvou. (Pozn.: Po odformování se však ukázalo, že jsem silikonovou formu udělal zbytečně tlustou. Její tloušťka byla cca 5 mm, někde i více, přičemž tloušťka cca 2-3 mm by byla úplně dostačující.)

Spotřeba silikonu:

6 kg

Doba práce:

27 hod


Forma v okolí rukou

Velkým oříškem bylo vymyslet, jak zaformovat ruce. Uvědomil jsem si, že je nereálné odlévat ruce současně s tělem sochy, ale že se ruce budou muset odlévat samostatně a k soše dodatečně lepit. Vymyslel jsem to takhle:

  • Ruce se budou odlévat samostatně.
  • Hotový odlitek rukou se vsadí do silikonové formy pro ruce a ta se připojí k hlavní silikonové formě, ve které jsou otvory v místech, kde se mají ruce slepit s odlitkem těla.
  • Při odlévání těla sochy dojde v místech těchto otvorů k přilepení odlitku rukou k odlitku těla (předpokládal jsem, že takový spoj bude pevnější a přesnější, než při dodatečném přilepování rukou).

Jak vypadají jednotlivé části formy rukou a kde je forma proříznutá lze vidět v posledním odstavci na sedmé straně a ve třetím odstavci na straně osm (poslední obrázek).

Spotřeba silikonu:

0,75 kg

Doba práce:

13 hod


Samostatné formy pro ruce a svitek

Formy rukou, které jsem vytvořil přímo na soše, se ukázaly jako nevhodné pro samostatné oddělené odlévání rukou a využívám je jen jako pouzdra, do kterých vsazuji hotové odlitky rukou, abych je připojil ke zbytku formy. Pro oddělené odlévání rukou jsem si vytvořil nové, jednodušší formy. Podobně jako u rukou by byla silikovová forma v okolí svitku příliš komplikovaná a proto jsem jej od sochy oddělil a vyrobil na něj také samostatnou formu. Odlitek svitku se bude k soše dodatečně přilepovat.

Spotřeba silikonu:

0,75 kg

Doba práce:

2,5 hod


Zámky

Aby silikonová forma přesně zapadla do podpůrné formy (kadlubu) a držela v ní v té správné poloze, dělají se tzv. zámky. Jsou to výstupky, které můžeme vyrobit v různých tvarech a v různém počtu. Já jsem si zvolil silikonové kvádříky velikosti cca 2 x 1 x 1 cm, které jsem si odlil a nastříhal v přestihu. Zámky se dají osazovat do čerstvě provedené silikonové vrstvy nebo je dodatečně přilepit lepidlem. Já je potřel namíchaným silikonem a přilepil na vybraná místa.

Spotřeba silikonu:

0,5 kg

Doba práce:

4 hod